TRANSLATE THIS BLOG

Thursday, October 27, 2011

Definiai Etika Kantor


Etika komunikasi kantor, merupakan suatu rangkuman istilah yang mempunyai pengertian tersendiri.
Etika berarti norma, nilai, kaidah, atau ukuran tingkah laku yang baik. Komunikasi kantor adalah penyampaian warta yang mengandung macam-macam keterangan dalam bidang tata usaha dan seseorang kepada orang lain yang terjadi dalam lingkungan suatu kantor. Dengan demikian etika kantor adalah norma ukuran yang berlaku dalam proses penyampaian keterangan yang berlangsung dalam suatu kantor.
Pada dasarnya komunikasi kantor dapat berlangsung secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan, dapat terjadi secara langsung (tatap muka, face to face) tanpa melalui perantara. Secara tidak langsung berarti melalui suatu perantara (telepon). Secara tertulis misalnya dengan mempergunakan surat.
Komunikasi kantor merupakan hubungan antara pegawai dengan pegawai lainnya. Dalam hal ini perlu diperhatikan agar dalam mengadakan hubungan itu jangan sampai mempunyai dampak negatif terhadap pegawai lainnya. Jadi, dalam hal ini etika memegang peranan penting. Etika merupakan syarat mutlak dalam hubungan antar pegawai. Oleh karena itu, setiap pegawai kantor dalam menjalankan tata hubungan kantor harus mempunyai:
-          Kesusilaan dan atau budi pekerti yang baik
-          Kesopanan dalam segala segi kehidupan dan tindakannya
            Etika menjadi dasar atau pedoman bagi pegawai dalam berhubungan atau dalam berkomunikasi.

0 comments:

Post a Comment